හිටපු ධීවර ඇමති අමු මාළු අනුභව කර පෙන්වයි 📹

හිටපු ධීවර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වූ දිලිප් වෙදාරච්චි මහතා අමු මාළු කමින් ජනතාවගෙන් මාළු කන ලෙස ඉල්ලා සිටියා. ඒ විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින්. විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ … Continue reading හිටපු ධීවර ඇමති අමු මාළු අනුභව කර පෙන්වයි 📹