අද ඩොලරයේ අගය මෙන්නමහ බැංකුව අද (13) නිකුත් කළ නවතම විනිමය අනුපාතයන්ට අනුව ඇමරිකානු ඩොලරයේ විකුණුම් මිල රුපියල් 308.48ක් ලෙස සටහන්ව තිබුණා.

එහි ගැණුම් මිල දැක්වුණේ රුපියල් 299.00ක් ලෙසයි.

කොළඹ පිහිටි වාණිජ බැංකු සපයන අනෙකුත් විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් වල සාමාන්‍ය අනුපාතයන් පහතින්.
(colombotimes.lk)