ලංවිම ඊ - බිල්පත් සේවාවේ අලුත් වෙනසක්ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඊ-බිල්පත් කෙටි පණිවුඩ සේවාව දැන් සිංහල හා දමිළ භාෂාවන්ගෙන් ලබා ගත හැකි බව එම මණ්ඩලය පාරිභෝගිකයින්ට දැනුම් දෙනවා. 

ඒ සඳහා ඔබට පහත පරිදි අදාළ භාෂාවන් ලබා ගැනීමට ලියාපදිංචි විය හැකියි.
(colombotimes.lk)