ප්‍රධාන ජලාශ 37ක් වාන් මට්ටමටදැදුරුඔය, තබ්බෝව, රබකැන්ඔය, රාජාංගනය, යාන්ඔය, රෑ මැඩිල්ල, වෙහෙරගල ඇතුලු ප්‍රධාන ජලාශ 37ක් වාන් මට්ටමේ පවතින බව වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (කලමනාකරණ) ඉංජිනේරු සුදර්ශණී විදානපතිරණ මහත්මිය පැවසුවා. 

ඒ පවතින වර්ෂාව සහිත කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන්. 
 
මෙයට අමතරව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පාලනය වන ප්‍රධාන ජලාශ 73 හි ජල මට්ටම සීග්‍රයෙන් ඉහළ යමින් පවතින බවත් වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂවරිය ප්‍රකාශ කළා. 
 
ඒ අනුව දිවයින පුරා ජලාශවල ජල මට්ටම මට්ටම සියයට 72ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර එය අක්කර අඩි ලක්ෂ 23 ඉක්මවා ඇති බවත් විදානපතිරණ මහත්මිය පැවසුවා.
(colombotimes.lk)